Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de website van DEMI FASHION). Wij bieden zijn diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet (de "Overeenkomst"). Wanneer u een DEMI FASHION-service gebruikt (bijvoorbeeld Klantrecensies), bent u bovendien onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleidsregels, voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke services en worden deze Overeenkomst door deze verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. DEMI FASHION behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

TOEGANG TOT, BROWSEN OF ANDERSZINS GEBRUIK VAN DE SITE GEEFT AAN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG VOORDAT U DOORGAAT.GEBRUIK VAN DE SITE:

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent DEMI FASHION.BE hierbij u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser te tonen om te winkelen voor persoonlijke items verkocht op de Site en niet voor commercieel gebruik of gebruik voor rekening van een derde partij, behalve zoals vooraf expliciet is toegestaan ​​door DEMI FASHION.BE. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Met uitzondering van wat is toegestaan ​​in de bovenstaande paragraaf, mag u deze Site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren. uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door DEMI FASHION.BE. U mag op geen enkele manier commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt verstrekt of gebruik maken van de Site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan ​​door DEMI FASHION.BE. DEMI FASHION.BE behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot DEMI FASHION.BE van mening is dat gedrag van klanten in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van DEMI FASHION.BE.

U mag deze Inhoud, informatie of ander materiaal dat (a) in strijd is met of inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van welke persoon dan ook niet uploaden, verspreiden of anderszins via deze site publiceren; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de Amerikaanse of internationale wetgeving; of (c) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen omvat. DEMI FASHION.BE kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen zodat u bepaalde delen van deze Site kunt openen en gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, DEMI FASHION.BE.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en uitzendingen en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die zijn ontstaan ​​door dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U zult DEMI FASHION.BE onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende schending van de veiligheid van deze Site. Na registratie ontvangt u onze nieuwsbrieven met informatie over verkopen, kortingsbonnen en speciale promoties.

Opmerking: DEMI FASHION.BE kan vanuit verschillende magazijnen worden verzonden. Voor bestellingen met meer dan een artikel, kunnen we naar eigen inzicht uw bestelling opsplitsen in verschillende pakketten op basis van voorraadniveaus. Dank u voor uw begrip.

RECENSIES EN OPMERKINGEN

demonteer of decompileer dergelijke Inzendingen. Alle inzendingen worden automatisch het exclusieve exclusieve eigendom van DEMI FASHION.BE en zullen niet aan u worden geretourneerd en u gaat ermee akkoord geen geschil te hebben in verband met enig gebruik van de inzending door DEMI FASHION.BE in de toekomst.

U garandeert dat uw Inzendingen geheel of gedeeltelijk duidelijk zijn en vrij van elke IE-rechtsschending, geschillen of claims van derden. DEMI FASHION.BE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van copyright of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe de Sponsor te verdedigen tegen en te vrijwaren voor eventuele verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor enige doeleinden.

In aanvulling op de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, geeft u DEMI FASHION.BE ook het recht om de naam die u indient te gebruiken bij elke recensie, opmerking of andere Inhoud, indien van toepassing, in verband met het plaatsen van opmerkingen of beoordelingen op de site. met een dergelijke recensie, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u de volledige rechten op de recensies, opmerkingen en andere Inhoud bezit die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere Inhoud door DEMI FASHION.BE geen inbreuk maakt op of de rechten van een derde partij schenden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier DEMI FASHION.BE of derden misleiden over de herkomst van inzendingen of inhoud. DEMI FASHION.BE kan,

AUTEURSRECHTEN

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de website van DEMI FASHION.BE (gezamenlijk "Inhoud"), behoort exclusief toe  DEMI FASHION.BE of de juiste leveranciers van inhoud. U mag de inhoud niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, openbaar uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren of anderszins beschikken over de inhoud op een manier die niet is toegestaan ​​door DEMI FASHION.BE , zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DEMI FASHION.BE . Het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op DEMI FASHION.BE en het gebruik van handelsmerken of dienstmerken van DEMI FASHION.BE in metatags is ten strengste verboden. U mag de Content alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en bestellen op de site en voor geen ander doel. Het verzamelen, rangschikken en samenstellen van alle inhoud op deze site (de "Compilatie") is uitsluitend eigendom van DEMI FASHION.BE . U mag de Inhoud of Compilatie van DEMI FASHION.BE op geen enkele manier gebruiken die DEMI FASHION.BE in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op een manier die waarschijnlijk verwarring of overtreding van toepasselijke wetten of voorschriften veroorzaakt. Alle software die op deze Site wordt gebruikt (de "Software") is eigendom van DEMI FASHION.BE  en / of haar softwareleveranciers. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd onder nationale, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan DEMI FASHION.BE . Overtreders worden vervolgd voor de volle omvang van de wet.

DEMI FASHION.BE erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig heeft elk gebruik van televisie, film, muziek, filmfestival of andere namen of titels geen enkele relatie met DEMI FASHION.BE  en zijn zij het exclusieve eigendom van de houders van het auteursrecht of het handelsmerk. Onze jurken zijn geïnspireerd op de stijl van beroemdheden en zijn onze recreaties van item gedragen door de beroemdheden op je favoriete televisieprogramma's en de rode loper, maar ze zijn op geen enkele manier geautoriseerd, goedgekeurd door of in verband met deze shows en zijn niet bedoeld als inbreuken van geregistreerde handelsmerken of auteursrechten.

BELEID INZAKE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is beleid van DEMI FASHION.BE om gepaste maatregelen te nemen waar nodig om alle relevante nationale, federale en internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, patenten en alle of andere wetten op intellectueel eigendom . Als u een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten bent en u gelooft dat DEMI FASHION.BE  producten en / of diensten die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten verkoopt, te koop aanbiedt of ter beschikking stelt, stuurt u de volgende informatie in zijn geheel naar DEMIFASHION2@OUTLOOK.BE Informatie vereist 
1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief vermeende inbreuk; 
2. Een beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal;
3. Een beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt (product (en) URL); 
4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is geautoriseerd door het auteursrecht of een andere eigenaar van het eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; 
6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze door de Website worden geschonden (bijv. "XYZ-copyright", "ABC-handelsmerk, Reg nr. 123456, geregistreerd 1/1/04", enz.);
7. Een verklaring door u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de auteursrechteigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht vermeend is geschonden.

BEËINDIGING EN EFFECT VAN BEËINDIGING

In aanvulling op andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, kan DEMI FASHION.BE, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of een of meer van uw rechten die zijn verleend onder deze Overeenkomst intrekken. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site beëindigen en zal DEMI FASHION.BE, naast andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle wachtwoord (en) en rekeningidentificatie intrekken die aan u zijn verstrekt en uw toegang tot en gebruik van deze Site geheel of gedeeltelijk ontzeggen. Elke beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectievelijke rechten en plichten (inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS ANDERS BEPAALD IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE DEZELFDE BEPALEN VAN ELK PRODUCT OP DEZE SITE, WORDEN DEZE SITE, DE PRODUCTEN DIE ZICH VOOR VERKOOP EN DE TRANSACTIES DIE HIERIN WORDEN GEDAAN, DOOR DEMI FASHION.BE OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" GELEVERD . DEMI FASHION.BE GEEFT GEEN PRESENTATIES OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, BEHALVE ZOALS HIER VOLLEDIG IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DEMI FASHION.BE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOM, STIL GENOT, GEGEVENS NAUWKEURIGHEID EN SYSTEEMINTEGRATIE. DEZE SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. DEMI FASHION.BE GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD UNITERRUPTED OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DEMI FASHION.BE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEMI FASHION.BE VOOR U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE STICHTING VAN DE ACTIE) IN HET TOTALE OPGEBRUIK NIET HET BEDRAG DAT IN DE LOOP VAN DE MAAND ONMIDDELLIJK DOOR U AANDEMI FASHION.BE  IS BETAALD VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE BEWUST ZIJN AANLEG AAN DE AANSPRAKELIJKHEID VANDEMI FASHION.BE . INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEMI FASHION.BE VOOR U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE STICHTING VAN DE ACTIE) IN HET TOTALE OPGEBRUIK NIET HET BEDRAG DAT IN DE LOOP VAN DE MAAND ONMIDDELLIJK DOOR U AAN DEMI FASHION.BE IS BETAALD VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE BEWUST ZIJN AANLEG AAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEMI FASHION.BE . INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEMI FASHION.BE VOOR U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE STICHTING VAN DE ACTIE) IN HET TOTALE OPGEBRUIK NIET HET BEDRAG DAT IN DE LOOP VAN DE MAAND ONMIDDELLIJK DOOR U AAN DEMI FASHION.BE  IS BETAALD VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE BEWUST ZIJN AANLEG AAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEMI FASHION.BE .

ORDERACCEPTATIE

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. DEMI FASHION.BE behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht bestellingen om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die worden geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudebestrijding. We kunnen ook aanvullende controles of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We zullen contact met u opnemen als het volledige of gedeeltelijke gedeelte van uw bestelling is geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Beide partijen zijn het erover eens dat, na verzending van de bestelling, transport uitsluitend de verantwoordelijkheid is van het externe logistieke bedrijf. Tijdens deze fase is het volledige eigendom van het product (de producten) eigendom van de koper; alle bijbehorende aansprakelijkheid en risico's tijdens het transport zijn voor rekening van de koper.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN

Hoewel DEMI FASHION.BE  ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typefouten optreden. DEMI FASHION.BE kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u het hebt besteld. In het geval dat een artikel wordt vermeld voor een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsbepaling of productinformatie, heeft DEMI FASHION.BE het recht om naar eigen goeddunken alle geplaatste bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan DEMI FASHION.BE , naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte brengen van een dergelijke annulering.

 

ARBITRAGE

Indien de partijen geen geschil beslechten binnen 30 dagen nadat een dergelijk geschil zich heeft voorgedaan, komen zij overeen dit geschil voor te leggen aan de South China International Economic and Trade Arbitration Commission (de "SCIA") voor arbitrage, die zal worden uitgevoerd overeenkomstig de arbitrageregels van de Commissie in effect op het moment van het aanvragen van arbitrage. De scheidsrechterlijke uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd door de Chinese wet, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes.

LINKS

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat DEMI FASHION.BE niet verantwoordelijk is voor de werking van of inhoud die zich op of via een dergelijke site bevindt.

REMEDIES

U stemt ermee in dat het rechtsmiddel van DEMI FASHION.BE voor enige daadwerkelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend is en dat DEMI FASHION.BE recht heeft op een specifieke uitvoering of een gerechtelijk bevel, of beide, naast alle schade die DEMI FASHION.BE  mogelijk heeft wettelijk gerechtigd om te herstellen, samen met redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, inclusief, maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten.

Geen enkel recht of rechtsmiddel van DEMI FASHION.BE is exclusief enige andere, in rechte of in billijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding, advocatenhonoraria en onkosten.

Geen enkel geval van afstand door DEMI FASHION.BE van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden en condities impliceert enige verplichting om enige soortgelijke, toekomstige of andere verklaring van afstand te verlenen.

ABONNEMENT

Nieuwe gebruikers kunnen zich op de standaard nieuwsbrief abonneren.